top of page

Algemene voorwaarden

 

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten,

werkzaamheden, diensten en overige rechtshandelingen uitgaande van De Cocktailtapper.nl. ingeschreven in het handelsregister van de KvK 90955021 hierna te noemen VERHUURDER. De

toepasselijkheid van eventuele algemene huurvoorwaarden van de huurder wordt

uitdrukkelijk van de hand gewezen. Van deze algemene voorwaarden afwijkende

afspraken, zijn niet rechtsgeldig tenzij die afwijkende afspraken schriftelijk of per mail

overeengekomen zijn.

 

1. Schade en/of ontvreemding van/aan onze cocktail taps en overige materialen van

De Cocktailtapper.nl, welke niet door het personeel van De Cocktailtapper.nl wordt

veroorzaakt, zal geheel worden verhaald en doorberekend aan de

huurder/opdrachtgever.

 

2. De veiligheid van het personeel van De Cocktailtapper.nl dient gewaarborgd te zijn. Indien

door wat voor reden dan ook de medewerkers van De Cocktailtapper.nl het onverantwoord

vinden om op- of af te bouwen of aanwezig te zijn op het feest/evenement, verlaat de medewerker van De Cocktailtapper.nl het feest/evenement.

 

3. De huurder/opdrachtgever wordt geacht zorg te dragen voor orde en netheid rondom

de geleverde spullen van De Cocktailtapper.nl, denk hierbij aan dranken op en rondom de

cocktail taps dit i.v.m. gevaar i.c.m. de elektriciteit.

 

4. De geleverde producten mogen niet verplaats worden nadat wij deze geplaatst hebben,

om beschadigingen en/of diefstal te voorkomen. Wanneer de Cocktail taps en/of overige

materialen wel verplaats worden is dit ten alle tijden geheel op eigen risico.

 

5. De gefactureerde huurprijs is gebaseerd op het door de huurder/opdrachtgever

aangegeven huurperiode. De huurperiode gaat in wanneer onze producten geleverd zijn.

De standaardperiode van 24-uur geldt voor de duur van het evenement. Wanneer het

evenement is afgelopen zal de 24-uur ook vervallen. Als de wens is om onze cocktailtap

langer te huren dan is dit alleen mogelijk in overleg en ontvangt u van ons een nieuwe

prijs. Een verlenging is uitsluitend mogelijk voor alle ingehuurde cocktail taps.

 

6. Alle materialen die De Cocktailtapper.nl gebruikt voor de uitvoering van de

overeenkomst en alle verhuurde goederen blijven te allen tijde volledig in eigendom van

De Cocktailtapper.nl. Fotomaterialen en inhoud van de website van De Cocktailtapper.nl

blijven eigendom van De Cocktailtapper.nl en mogen niet zonder schriftelijke

toestemming gebruikt worden of aan derden worden verstrekt.

 

7. De huurder/opdrachtgever dient te zorgen voor voldoende parkeergelegenheid. Om zo

snel mogelijk te kunnen op- en afbouwen zijn parkeerplekken voor de ingang of laad en

los plek gewenst. Het personeel van De Cocktailtapper.nl komt met een bestelbus en/of

bakwagen.

 

8. Bij de afhandeling van de overeenkomst verwerkt De Cocktailtapper.nl

persoonsgegevens van huurder. Om huurder te informeren over wat er met zijn/haar

persoonsgegevens gebeurt, hanteert De Cocktailtapper.nl een privacy policy. Deze is

te vinden onder aan de website of klik hier

 

9. De Cocktailtapper.nl zal zijn werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de

zorgvuldigheid in acht nemen die van een bekwaam en redelijk handelende vakgenoot

mag worden verwacht. Schade ontstaan doordat huurder onjuiste of onvolledige

informatie vertrekt heeft aan De Cocktailtapper.nl valt niet onder de aansprakelijkheid van

De Cocktailtapper.nl. Indien huurder aantoont dat zij schade heeft geleden door gebrek van

De Cocktailtapper.nl, dat zij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is De Cocktailtapper.nl

slechts aansprakelijk voor directe schade, tot maximaal het bedrag van de factuur. De

verhuurder kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige indirect schade van huurder,

waaronder mede begrepen gevolgschade, immateriële schade, bedrijfs- of milieuschade.

 

10. Annuleert u langer dan 48 uur voor het geplande feest/ evenement, dan wordt de

gehele huursom + borg aan de huurder/opdrachtgever geretourneerd.

 

11. Annuleert u korter dan 48 uur voor het geplande evenement, dan dient alleen het betaalde huur bedrag te worden betaald door de huurder/opdrachtgever. Dit is dus zonder borg.

 

12. Voor locaties gerekend Buiten Rotterdam , wordt voor zowel de heen- als terugreis

€ 0,35 per gereden kilometer extra in rekening gebracht. Dit wordt altijd vooraf met

u gecommuniceerd in de offerte, wij berekenen achteraf nooit verborgen kosten aan u

door.

 

13. Helaas zijn vervelende verkeerssituaties, files of autopech niet te vermijden

“onmacht”, De Cocktailtapper.nl kan voor de gevolgen hiervan niet aansprakelijk worden

gesteld. Uiteraard doen wij onze uiterste best dit te vermijden door ruim op tijd te

vertrekken en zoals afgesproken om op tijd op de locatie aanwezig te zijn.

bottom of page